Shipping policy

Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 120 dagen uitvoeren. Indien de bezorging niet binnen 120 dagen kan worden uitgevoerd, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij bestellingen met een langere levertijd van 1-2 weken bestaat altijd de mogelijkheid dat het bestelde product nog geïmporteerd moet worden in het land van bestemming. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de invoer van geleverde goederen en aansprakelijk voor eventuele kosten van invoerrechten, invoerkosten en btw bij het kopen van producten van IVENCI die op de productpagina met een hogere levertijd van 1-2 weken zijn aangegeven.

8. Op feestdagen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden kan de levering vertraging oplopen, waardoor de opgegeven leveringstermijn kan worden verstoord. 

Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

B. als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Dit artikel.

6. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Deze service is alleen geldig voor verkoop op afstand aan particulieren. Deze service is dus niet van toepassing op aankopen die vallen binnen een handel, bedrijf, ambacht of beroep, noch op aankopen door rechtspersonen. De klant kan zijn herroepingsrecht op de volgende manieren uitoefenen:

a) Of hij stuurt de goederen binnen 30 dagen na levering terug naar onderstaand adres.

b) Of hij meldt de uitoefening van het herroepingsrecht binnen 30 dagen na levering door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De melding kan het beste per e-mail worden verstuurd naar info@ivenci.com of per post naar onderstaand adres. Hij kan de herroeping ook aangeven door te sturen deze vorm ingevuld, bij voorkeur per e-mail naar info@ivenci.com.

De klant ontvangt dan de instructies om het ongewenste object ongebruikt en op eigen kosten te retourneren, en in ieder geval effectief terug te sturen naar IVENCI op het onderstaande retouradres uiterlijk 30 dagen na de melding van herroeping.

De staat en productverpakking van de geretourneerde artikelen dienen altijd te voldoen aan de volgende voorwaarde:

- Het product mag geen gebruikssporen bevatten en dient, voor zover mogelijk, nieuw, in ongebruikte staat te zijn, verkregen door IVENCI . De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaan dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In dat geval zal IVENCI een waardevermindering in rekening brengen op de terugbetaling van het aankoopbedrag.

Voorwaarden waaraan de retourzending moet voldoen:

- Het product dient bij voorkeur aangetekend of met track & trace code te worden geretourneerd. IVENCI is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen zonder afleverbewijs.
- Gelieve de retourzending te voorzien van de juiste verpakking zodat het product zoveel mogelijk in onbeschadigde staat in de originele productverpakking aan IVENCI wordt geretourneerd. IVENCI is evenmin aansprakelijk voor beschadigde retourzendingen die het gevolg zijn van ondermaatse verpakking.

- Voor meer algemene uitsluitingen op de bedenktijd, zie artikel 9 in onze algemene voorwaarden.


Retouradres:
IVENCI
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België

LET OP: GEEN BEZOEKADRES!

Indien de klant binnen 30 dagen op zijn bedenktijd beroept en het object vervolgens binnen 30 dagen na de leveringsdatum in nieuwe staat door IVENCI wordt geretourneerd, zal IVENCI de klant het volledige aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terugbetalen. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard verzendmethode, hoeft de ondernemer bij herroeping door de consument de meerkosten voor de duurdere verzendmethode niet terug te betalen.