Algemene voorwaarden

Elke klant moet onze algemene voorwaarden lezen voordat hij een bestelling plaatst. Het plaatsen van een bestelling geldt uitdrukkelijk als bewijs van aanvaarding van de algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op bestellingen die worden geplaatst via marktplaatsen zoals eBay, Fruugo, Cdiscount en andere verkoopkanalen waarop wij actief zijn. Onze algemene voorwaarden voldoen aan de EU-wetgeving.


Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Verplichtingen ondernemer bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Garantie
Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransactie: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachten, geschillen en productaansprakelijkheid

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk middel - inclusief e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bedoeld is en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de rechtspersoon Stuff Enough V.O.F. die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

IVENCI
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België

LET OP: GEEN BEZOEKERSADRES!

Wij zijn elke werkdag bereikbaar via WhatsApp en SMS op 0476 57 85 56 tussen 12.00 en 19.30 uur.

E-mailadres: info@ivenci.com

KvK-nummer: 0635.560.034


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor de consument kan worden opgeslagen. op een eenvoudige manier op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden gelezen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest relevant is . voordelig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ondernemer de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende beveiligingsmaatregelen.

4. De ondernemer kan zich - binnen de wet - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een deugdelijk aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

B. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

C. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

NS. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud; indien van toepassing, de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

F. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

B. als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Voor diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Dit artikel.

6. Indien de ondernemer de consument de in het vorige lid bedoelde informatie heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Deze service is alleen geldig voor verkoop op afstand aan particulieren. Deze service is dus niet van toepassing op aankopen die vallen binnen een handel, bedrijf, ambacht of beroep, noch op aankopen door rechtspersonen. De klant kan zijn herroepingsrecht op de volgende manieren uitoefenen:

a) Of hij stuurt de goederen binnen 30 dagen na levering terug naar onderstaand adres.

b) Of hij meldt de uitoefening van het herroepingsrecht binnen 30 dagen na levering door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De melding kan het beste per e-mail worden verstuurd naar info@ivenci.com of per post naar onderstaand adres. Hij kan de herroeping ook aangeven door te sturen deze vorm ingevuld, bij voorkeur per e-mail naar info@ivenci.com.

De klant ontvangt dan de instructies om het ongewenste object ongebruikt en op eigen kosten te retourneren, en in ieder geval effectief terug te sturen naar IVENCI op het onderstaande retouradres uiterlijk 30 dagen na de melding van herroeping.

De staat en productverpakking van de geretourneerde artikelen dienen altijd te voldoen aan de volgende voorwaarde:

- Het product mag geen gebruikssporen bevatten en dient, voor zover mogelijk, nieuw, in ongebruikte staat te zijn, verkregen door IVENCI. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling van de goederen die verder gaan dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. In dat geval zal IVENCI een waardevermindering in rekening brengen op de terugbetaling van het aankoopbedrag.

Voorwaarden waaraan de retourzending moet voldoen:

- Het product dient bij voorkeur aangetekend of met track & trace code te worden geretourneerd. IVENCI is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen zonder afleverbewijs.
- Gelieve de retourzending te voorzien van de juiste verpakking zodat het product zoveel mogelijk in onbeschadigde staat in de originele productverpakking aan IVENCI wordt geretourneerd. IVENCI is evenmin aansprakelijk voor beschadigde retourzendingen die het gevolg zijn van ondermaatse verpakking.

- Voor meer algemene uitsluitingen op de bedenktijd, zie artikel 9.


Retouradres:
IVENCI
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België

LET OP: GEEN BEZOEKADRES!

Indien de klant zijn bedenktijd inroept binnen 30 dagen en het artikel wordt vervolgens in nieuwe staat geretourneerd door IVENCI binnen 30 dagen na de bezorgdatum zal IVENCI de klant het volledige aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terugbetalen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard verzendmethode, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere verzendmethode niet terug te betalen in het geval de consument herroept.

 


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van niet gereed voor verkoop gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag dat in verhouding staat tot dat deel van de verbintenis dat de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of beperkte hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

A. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

B. de consument tijdens de bedenktijd niet uitdrukkelijk heeft verzocht om te beginnen met de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming.

8. De consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

A. hij niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd voorafgaand aan de levering ervan;

B. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van zijn toestemming; of

C. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaard verzendmethode, hoeft de ondernemer de meerkosten voor de duurdere verzendmethode niet terug te betalen in het geval de consument herroept. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument kan bewijzen dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 


Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

2. Contracten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die de veiling in persoon bijwoont of onder toezicht van een veilingmeester bijwoont, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Serviceovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

B. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van accommodatie, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Vrijetijdscontracten waarbij het contract voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering van het contract;

6. Producten die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;

7. Producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

9. Producten die naar hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

10. 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft invloed hebben;

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

A. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

B. de consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest.

U kunt ons ook op de hoogte stellen van de herroeping door te sturen deze vorm ingevuld per e-mail naar info@ivenci.com.

 

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze fluctuatieplicht en het feit dat eventueel opgegeven prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

A. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

B. de consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 


Artikel 11 - Garantie

Onverminderd de wettelijke garantie van twee jaar geniet iedere klant van een productgarantie van 3 jaar of 36 maanden op nieuwe artikelen. Deze garantie dekt fabricage- en technische gebreken die al aanwezig waren bij levering van de goederen.


Indien het gebrek van de zaak meer dan zes maanden na levering wordt geconstateerd, dient de klant aan te tonen en te bewijzen dat het product reeds niet conform was op het moment van levering.

a) Deze garantie dekt alleen een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat op het moment van levering van de goederen. De volgende gevallen zijn daarom uitgesloten van deze productgarantie:


Elke directe of indirecte schade veroorzaakt aan het apparaat na levering van het goed (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken, vallen, menselijke schade, ...).

Alle schade als gevolg van onprofessioneel gebruik en menselijke schade bij het monteren of installeren van losse onderdelen.

Producten die al door de klant zelf zijn gedemonteerd of gerepareerd.

Gebreken door brand, waterschade, blikseminslag, ongevallen, natuurrampen.
Gebreken veroorzaakt door opzet, nalatigheid of onjuiste behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het apparaat in strijd met de instructies van de fabrikant.
Schade als gevolg van bijzonder gebruik* van een product. Bijzonder gebruik*: Gebruik van een product op een manier waarvoor het niet bedoeld en/of geschikt is.
Schade/verlies als gevolg van diefstal.
Voor tweedehands artikelen geldt een garantietermijn van slechts 12 maanden.

b) Het gebrek aan het gekochte object dient binnen 2 maanden na ontdekking aan IVENCI te worden gemeld. Deze voorwaarden en beperkingen laten de relevante wettelijke bepalingen onverlet. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant geen beroep meer doen op zijn garantierecht.

c) Indien uit waarnemingen blijkt dat de klant het recht op garantie nakomt, kan het defecte/defecte product kosteloos* worden geretourneerd en zal IVENCI de klant zo spoedig mogelijk na ontvangst van het product een conforme vervanging sturen.

Voorwaarden waaraan de retourzending moet voldoen:

- Het product dient bij voorkeur aangetekend of met track & trace code te worden geretourneerd. IVENCI is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte retourzendingen zonder afleverbewijs.
- De retourzending dient voorzien te zijn van de juiste verpakking zodat het product zoveel mogelijk in onbeschadigde staat door IVENCI wordt teruggevonden. IVENCI is niet aansprakelijk voor beschadigde retourzendingen als gevolg van ondermaatse verpakking.

Retouradres:

IVENCI
Hoornzeelstraat 55/1
3080 Tervuren
België

LET OP: GEEN BEZOEKADRES!

*De klant dient de gemaakte verzendkosten altijd te bewijzen door middel van een betalingsbewijs verkregen van de vervoerder waarmee het defecte/defecte product is geretourneerd. IVENCI zal, na het geretourneerde product te hebben ontvangen en getest, de klant maximaal zijn werkelijke kosten kunnen vergoeden indien het product daadwerkelijk defect/defect zou zijn. De kosten die door IVENCI worden vergoed, mogen ook niet hoger zijn dan de meest voordelige manier om het product te retourneren.

 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en aanvullende garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin hij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe de consument wettelijk verplicht is indien hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de contract.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 120 dagen uitvoeren. Indien de bezorging niet binnen 120 dagen kan worden uitgevoerd, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Het risico van een verkeerd opgegeven afleveradres berust altijd bij de klant. De ondernemer kan extra kosten in rekening brengen voor het opnieuw verzenden van een bestelling die niet geleverd kon worden door een door de klant verkeerd opgegeven afleveradres.

7. Bij bestellingen met een langere levertijd van 1-2 weken bestaat altijd de mogelijkheid dat het bestelde product nog geïmporteerd moet worden in het land van bestemming. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor de invoer van geleverde goederen en aansprakelijk voor eventuele kosten van invoerrechten, invoerkosten en btw bij het kopen van producten van IVENCI die op de productpagina met een hogere levertijd van 1-2 weken zijn aangegeven.

8. Door feestdagen, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden die de opgegeven levertijd kunnen verstoren, kan de levering vertraging oplopen.

 


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Ontslag:

1. De consument kan de overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument mag de overeenkomst voor onbepaalde tijd en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde tegen het einde van de onbepaalde duur, met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

- deze in ieder geval opzeggen op dezelfde wijze als deze door de consument zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van ten hoogste drie maanden, indien de consument tegen het einde van de de verlenging van het verlengde contract kan worden beëindigd met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ten hoogste drie maanden indien de overeenkomst voorziet in het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Looptijd:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

1. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn heeft gegund 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, nadat betaling niet binnen deze 14 dagen termijn heeft plaatsgevonden, en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachten, geschillen en productaansprakelijkheid

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

5. Productaansprakelijkheid ligt altijd bij de fabrikant, IVENCI als retailer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door een defect/defect product. IVENCI zal altijd de gegevens van de fabrikant in kwestie verstrekken als dit wordt gehandhaafd.